vor.no
Trykk ctrl + for å forstørre eller ctrl - for å forminske.
For mac: Trykk cmd + for å forstørre og cmd - for å forminske.
Sortert avfall gir verdi
 
 

Årsgebyr renovasjon og slam - privat 2018


VØR sender ut faktura 2 gonger per år. 1. halvår har forfall mars/april og 2. halvår har forfall september/oktober. Ved kjøp og sal av bustad, er kjøpar og seljar sjølve ansvarlege for å gjere opp gebyret seg i mellom. VØR får automatisk melding om endring av eigartilhøve når dette er tinglyst i Matrikkelen (Kartverket sitt register over fast eigedom). Dunkane følgjer eigedomen, og må ikkje takast med ved flytting.

For evt søknad om fritak for gebyr klikk her: Søknadsskjema

Gebyrliste for levering av avfall for privat hushaldning 2018

1.1 Hushaldningsgebyr pr abonnent

Eks mva

Inkl mva


A) Standardhushald Henting kvar 2. veke restavfall
140 L restavfallsdunk
140 L papirdunk
kr

1864,00

    

2330,00


B) Storhushald Henting kvar 2. veke restavfall
240 L restavfallsdunk
240 L papirdunk
kr

3355,20

4194,00


C) Storhushald ekstra Henting kvar 2. veke restavfall
340 L restavfallsdunk
340 L papirdunk
kr

4844,80

6056,00


D) Standardhushald
m/kompostavtale
Henting kvar 4. veke restavfall
140 L restavfallsdunk
140 L papirdunk
kr 1491,20 1864,00

E) Standardhushald
pluss


Henting kvar 2. veke restavfall
140 L restavfallsdunk
240 L papirdunk
kr 1864,00 2330,00

F) Storhushald pluss Henting kvar 2. veke restavfall
240 L restavfallsdunk
340 L papirdunk
kr 3355,20 4194,00

G) Storhushald ekstra
pluss
Henting kvar 2. veke restavfall
340 L restavfallsdunk
440 L papirdunk
kr 4844,80 6056,00

H) Standardhushald
m/kompostavtale pluss 
    
Henting kvar 4. veke restavfall
140 L restavfallsdunk
240 L papirdunk
kr 1491,20 1864,00

I)Renovasjon hyblar *kr932,801166,00

J) Samarbeid standard 2 abonnentar kr 1676,80 2096,00
Henting kvar 2. veke restavfall, gebyr pr abonnent
140 L restavfallsdunk
140 L papirdunk

K) Samarbeid storhushald 2 abonnentar ** kr 1771,20 2214,00
Henting kvar 2. veke restavfall, gebyr pr abonnent
240 L restavfallsdunk
240 L papirdunk

L) Samarbeid storhushald ekstra 2 abonnentar** kr 2515,20 3144,00
Henting kvar 2. veke restavfall, gebyr pr abonnent
340 L restavfallsdunk
340 L papirdunk

M)Fellesrenovasjon nedgrave løysingkr1864,002330,00

N)Samarbeid standard 2 abonnentar pluss **kr1676,802096,00
Henting kvar 2. veke restavfall, pr abonnent
140 L restavfallsdunk
240 L papirdunk

O)Samarbeid storhushald 2 abonnentar pluss **kr1771,202214,00
Henting kvar 2. veke restavfall, gebyr pr abonnent
240 L restavfallsdunk
340 L papirdunk

P)Samarbeid storhushald ekstra pluss **kr2515,203144,00
Henting kvar 2. veke restavfall, gebyr pr abonnent
340 L restavfallsdunk
440 L papirdunk

Q) Henteavtale kvar 2. veke (tillegg til vanleg gebyr) *** kr 275,20 344,00

R) Ekstra sekk til restavfall kr

52,00

65,00


S) Renovasjon fritidsbustad fellespunkt kr

880,00

1100,00


T) Renovasjon fritidsbustad behaldar restavfall 140 L kr

1035,20

1294,00


U) Renovasjon fritidsbustad behaldar restavfall og papir 140 L kr 1552,80 1941,00


Papiret blir tømt kvar 3. veke.

* Hybel er ei 1/2 gebyreining/brukseining og er husvære utan kjøken. Det er eit rom med eigen inngang, der det er tilgang til vatn og toalett.

** Gjeld samarbeid om 240 L / 360 L / 660 L behaldar. Mengda per gebyreining 120 L rest / 120 L papir. Plussabb. 100 L større fyllvolum for papir / papp / plast.

*** Henteavtale er avtale mellom abonnent og VØR om henting, tøming og tilbakesetting av avfallsdunkar på avstandar utover vegkanthenting.


1.2 SLAM heilårsbustad (tøming kvart 2. år)

Eks mva

Inkl mva

A) Tøming av slamavskiljar
inntil 4,5 m³
kr

1283,20

1604,00


B) Årleg tøming av
slamavskiljar inntil 4,5 m³
kr

2566,40

3208,00

 

SLAM fritidsbustad (tøming kvart 4. år)
C) Tøming av
slamavskiljar inntil 4,5 m³
kr

641,60

  802,00 


D) Åleg tøming av
slamavskiljar inntil 4,5m³
kr

2566,40

3208,00


Gebyr for tett tank
E)Tøming for tett tank inntil 6 m³kr3411,204264,00

F)Tøming pr m³ for tett tank
over 6 m³
kr486,40608,00

Tillegg til ordinær tømepris
G) Ekstratøming innafor rute kr

456,00

570,00


H) Tilkøyring ved naudtøming
innan 24 timar
kr

2108,80

2636,00


I) Tilkøyring ved ekstratøming kr

1461,60

1827,00


J) Tøming med spesialutstyr
standard slangelengde
kr

1461,60

1827,00


K)Tøming med spesialutstyr utover
standard slangelengde pr time
kr1449,601812,00

L) Tøming pr m³ for tank over 4,5 m³ kr

564,80

706,00


M)Gebyr pr m³ for felles kommunal
tank > 4,5 m³
kr

544,00

680,00Gebyrliste for levering av avfall for privat hushaldning 2018


Eks mva          Inkl  mva
Restavfallkr2,00    2,50
Blanda organisk avfallkr2,00 2,50
Trevirkekr1,20  1,50
Isopor (per kubikk)kr40,00  50,00
Impregnert tre (kreosot eller CCA/CA)kr0,00  0,00
Asbest (inntil 1 000 kg)kr0,00
0,00
Metallkr0,00
0,00
Farleg avfall og elektisk avfall (EE-avfall)kr0,00
0,00
Hageavfall *kr0,00
0,00
Gummikr0,000,00
Plastemballasjekr0,000,00
Papp og papirkr  0,000,00
Glas- og metallemballasjekr0,000,00
Papir til makuleringkr5,206,50
Avfallssekkar (per stk)kr52,00
65,00
Minstepris - for restavfall og trevirke (0-20 kg)            kr40,00
50,00

Gebyr pr kg.

* Gjeld kvist, gras og lauv frå hagen. Greiner med maks diameter 25 cm. Ikkje røter eller sagflis som er trevirke.

NB! Avfall som vert levert frå container-selskap og firmabilar vert rekna som næringsavfall.


Opningstider

Sjå alle
Mån - Fre
08.00 - 15.30
Tysdag
08.00 - 19.00
Laurdag09.00 - 15.00

Tømekalender