vor.no
Trykk ctrl + for å forstørre eller ctrl - for å forminske.
For mac: Trykk cmd + for å forstørre og cmd - for å forminske.
Sortert avfall gir verdi
 
 

Hytte og fritidshus


Volda og Ørsta kommunar er store hytte- og fritidshuskommunar, og etterspurnaden etter avfallshandtering vert stadig større. VØR meiner det er gledeleg at hyttebrukarar tek avfall på alvor, og vi arbeider stadig for å kunne tilby betre løysingar for denne typen kundar.Renovasjon


Volda og Ørsta kommunar har innført tvungen kommunal renovasjon for fritidseigedomar. Etter § 3 b i forskriftene gjeld dette alle hus eller hytter utan fast busetnad, med innlagt straum, og i ein avstand til offentleg veg på mindre enn 1000 m. 

Det er også eit vilkår at fritidshuset ikkje vert brukt over 4 månader i året, og ein kan ikkje ha fast bustadadresse ved eigedomen. Dersom ein eigedom er i bruk meir enn 4 månader i året, vert eigedomen rekna som vanleg bustadhus.

Vi har tre ulike løysingar for hytte / fritidshus:

 1. Felles renovasjon
  Vi har felles konteinar på ulike områder i kommunane.

 2. Behaldar til restavfall
  Ein har 15 tømingar av dunken i året og dunken skal setjast fram ved vegkanten på hentedag.

 3. Behaldar til restavfall og papir
  Ein har 15 tømingar av dunkane i året og dunkane skal setjast fram ved vegkanten på hentedag. 
Aktuelle hentedager for løysning 2 og 3 finn ein i tømeplanen på framsida.

OKart fritidshus returpunkt 2017versikt felles kontainerar for fritidshus i Ørsta og Volda pr januar 2016


Ørsta
 1. Trandal: Ved krysset mot Ytre og Indre-Trandal
 2. Festøy: Ved ferjekai mot Standal
 3. Ytre Standal: Vest om brua til Ytre-Standal elva
 4. Standaleidet: Ved parkering Alpehyttene
 5. Follestadal: Ved reinseanlegget Grøthaugen
 6. Vatne: Ved off. toalett - badeplassen
 7. Bondalseidet: På store parkeringsplass til skisenteret ved vasskummen
 8. Bondalen: Ved hyttefelt Eidet
 9. Slettedal: Ved bom Rognestøyldalen
 10. Leknes: Ved ferjekai
 11. Øye: Ved brannstasjonen
 12. Rjånes: Ved gamle ferjekai
 13. Nipevegen
 14. Sørheim/Steinnes: I krysset Eiksundsambandet/Sørheim/Steinnes

  Volda

 15. Lauvstad: På kaia ved butikken
 16. Indre Dalsfjord: Ved Marine Harvest sitt bygg i Steinsvik mot sør
 17. Folkestad: Ved Folkestadtun, nedgravne løysingar
 18. Bjørkedal: Ved Statens Vegvesen garasje mot Stigedalen
 19. Austefjord: Aarset – ved teknisk anlegg tunell
 20. Austefjord: På Aurstad Camping
 21. Aldalen: Ved hytter Hanebakken
 22. Kalvatn: I krysset Kvivsveg – veg mot Bjørke

vor_last_ned_knapp_74x18px Brosjyre renovasjon fritidshus

Når det gjeld anna avfall som papp/papir, plast og drikkekartongar har ein høve til å levere dette fritt på Miljøstasjonen i Hovdebygda som vanleg. Miljøstasjonen tek også i mot anna avfall, som feks. metall, hageavfall, elektrisk avfall og farleg avfall.

Opningstider for miljøstasjonen finn du her.

Slam


Etter gjeldande slamforskrifter § 14 er det tvungen slamtøming for alle eigedomar som har slamavskiljar eller tett tank for slam. For fritidsbustader/hytter med slamavskiljar, er det krav til tøming ein gong kvart fjerde år. Kostnaden med tøminga vert då fordelt på dei 4 åra mellom tømingane.

Tette oppsamlingstankar skal tømast i god tid før dei er fulle, og minst ein gong kvart år. Prisar på renovasjon- og slamavgifter finn du i prislista

VØR håper på eit framleis godt samarbeid med hyttefolk og fritidshuseigarar, slik at alle får ta del i dei flotte naturopplevingane som kommunane våre har å by på!Opningstider

Sjå alle
Mån - Fre
08.00 - 15.30
Tysdag
08.00 - 19.00


Tømekalender